Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişikler!

Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişikler!

Enerji Kaynaklarında ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte yer alan değişiklikler konu alınmıştır.

27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı resmi Gazete ’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte, 25/01/2020 tarihinde değişiklikler yapılmıştır.  Değişen maddelerin güncel hali aşağıdaki gibidir.

 

 

Madde 15 – (1) 2019 yılı tamamlanması gereken zorunlu etütler bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamlanası gerekmektedir.

 

Madde 8 (2) Toplam İnşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı 10.000 m2 veya 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binaların yönetimleri 8. Maddede  belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere binalarındaki çalışanları arasında enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alırlar.

Bir bina gurubu içerisinde veya yerleşke içerisinde birden fazla bağımsız binanın bulunması halinde bağımsız binalar ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı, inşaat toplam alanı olarak kabul edilir.

Kamu kurum ve kuruluşları enerji yöneticisi hizmetlerini daha efektif yürütmek üzere kurumsal yapılanmalarına uygun olarak bünyelerinde merkezi enerji yönetim birimi oluşturarak kapsama giren binalarda ilgili faaliyetleri yürütür.

Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi ve şirketler bünyesinde bir kişi tarafından sözleşme yapılmak suretiyle verilebilecek enerji yöneticisi hizmeti 3 bina ile sınırlıdır.

Tesisler kendi çalışanları arasında görevlendirdiği enerji yöneticisi, sorumlu olduğu bina veya endüstriyel işletme haricinde enerji yöneticisi hizmeti veremez.

 

Madde 9 – c) Toplam İnşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binalarının yönetimi, bina yönetimi bulunmaması durumunda bina sahibi, söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar.

Etütler 7 yılda bir yenilenir. Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar bakanlığa iletilir.

 

Madde 7 – (2) ) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8. Maddenin ikinci fıkrasındaki “ Enerji Yöneticisi görevlendirmekle yükümlü Kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmelerdeki ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ve endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurarak belgelendirilecektir. Enerji yönetimi sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.

 

Madde 14 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8. Maddenin ikinci fıkrasındaki “ Enerji Yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü endüstriyel işletmelerdeki, organize sanayi bölgelerindeki ve binalardaki enerji yönetim sistemleri belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi oluşturulur”  ibaresindeki yer alan TS EN 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGEELENDİRMESİ ZORUNLULUĞU en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilmelidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim sistemi kurulum çalışmalarının başlanması gerekmektedir.

 

 

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARI

 

 

 

Yönetmelik Detaylarını aşağıdaki linke tıklayarak bakabilirsiniz.

 

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200125-27.htm

 

 

 

 

shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape