Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK)  – General Data Protection Regulation (GDPR), Avrupa Birliği ülkelerinin her birinin 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatını uyumlu hale getiren bir Avrupa yönetmeliğidir.


ATALIAN Grubu ve Grup şirketi olan EVD, kişisel verilerin işlenmesinin GDPR gereklilikleriyle uyumlu hale getirilmesine tamamen uyum sağlamaktadır.
ATALIAN Grubu ve EVD, müşterileri, tedarikçileri ve ortakları ile güven ve karşılıklı çıkarlara dayalı güçlü ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaya kararlıdır.


Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

EVD ENERJİ YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin EVD ENERJİ YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş (“EVD ENERJİ”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır. 


a) Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında EVD ENERJİ tarafından işlenebilecektir. İşbu kanun kapsamında EVD ENERJİ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: EVD ENERJİ’nin ya da EVD ENERJİ’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,  EVD ENERJİ’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile EVD ENERJİ’nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz,  EVD ENERJİ’nin hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile KVKK’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: EVD ENERJİ’nin ya da EVD ENERJİ’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, EVD ENERJİ’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile EVD ENERJİ’nin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

EVD ENERJİ faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, EVD ENERJİ’nin temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

KVKK gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için EVD ENERJİ’ye yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu “Aydınevler Mah. Preveze Sk. N:9/1 Maltepe/İstanbul “adresine  gönderebilirsiniz ya da şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler EVD ENERJİ  tarafından duyurulacaktır. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular  6698 Sayılı Kanun m.13/2 uyarınca mümkün olan en kısa zaman zarfında  ve en çok otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formunu,  işbu Başvuru Formunda belirtilen “Aydınevler Mah. Preveze Sk. N:9/1 Maltepe/İstanbul “adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak posta yolu ile  veya info.tr@atalianworld.com elektronik posta adresine ya da  evdenerji@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, elektronik posta yolu ile  gönderebilirsiniz ya da şahsen işbu başvuru  formunu belirtilen adrese sunabilirsiniz.

 

EVD KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
EVD KVKK BAŞVURU FORMU
shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape