Son Kaynak Tedarik Tarifesi

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

İlk olarak geçtiğimiz Ocak ayında, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8135 sayılı Kurul Kararı ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüksek tüketimli tüketici limiti Mesken abone grubu dışındakiler için yıllık 10 milyon kWh olarak yeniden belirlenmiştir.

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ’ye göre;


“MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariki kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


MADDE 5 - (1) Son kaynak tedarik tarifesi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikine ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içerir.

(2) Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketiciler yüksek tüketimli tüketiciler ile düşük tüketimli tüketicilerden oluşur.
(3) Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak her yıl belirler.”


8135 sayılı Kurul Kararı ile 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüksek tüketimli tüketici limiti Mesken abone grubu dışındakiler için yıllık 10 milyon kWh olarak yeniden belirlenmiştir.


2018 yılında yıllık elektrik tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri olan tüketiciler yüksek tüketimli olarak kapsama girecek şekilde limit belirlenmişti.


2019 yılı için, 31/10/2018 tarihine kadar 10 milyon kWh tüketime erişen tüketicilerin 1/1/2019 tarihi itibari ile tüketimleri, ikili anlaşma yapmamaları durumunda yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesinden faturalandırılacaktır.

Söz konusu tüketicilerden 2018 yılının Kasım ayında 10 milyon kWh limitini geçenler için ise Kasım ayını takip eden üçüncü ay olan Şubat ayının ilk gününden (1/2/2019) itibaren Tebliğin 6 ncı maddesi uyarınca faturalandırma yapılacaktır. 18/10/2018 tarihli ve 8135 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı için bir limit açıklanmış ve bu karar 20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.


- Yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olup olmama durumunu belirleyen tüketim miktarının hesaplanmasında aynı kullanım yerinde tek bir sözleşme için birden fazla sayacın olması durumunda bu sayaçlardan ölçülen tüketim miktarlarının toplamı dikkate alınacaktır. Aynı kullanım yerinde birden fazla sayaç ve her sayaç için bir sözleşme olması durumunda ise bu sayaçlardan ölçülen tüketim miktarları ayrı ayrı değerlendirilecektir.


- Son kaynak tedarik tarifesinde çok zamanlı tarife uygulaması yapılmayacaktır.

Tüketim limitini (10 milyon kWh/Yıl) 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren aşan işletmeler, Elektrik tedarikini özel tedarikçi firmalardan temin etmiyor iseler Kasım ayı içerisinde elektrik alım ihalesine çıkmaları önerilmektedir. Aksi halde en yüksek katsayı ile elektrik maliyetlerinden almak durumunda kalabilirler.   

shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape